ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.Prof. Dr.Phermsak Chariamphan
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 312 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : www.facebook.com/phermsak.chariamphan.5


ตำแหน่งปัจจุบัน
       - อาจารย์ประจำ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       - รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       - รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการศึกษา

      พ.ศ. 2540   - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
      พ.ศ. 2543   - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
      พ.ศ. 2547   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
      พ.ศ. 2550   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2555   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) วิทยานิพนธ์ดีมาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
     พ.ศ.2552-2553   - นิสิตผู้ช่วยสอน  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     พ.ศ.2553            - นักวิจัย โครงการ “ท่องเที่ยวไทย: จากนโยบายสู่รากหญ้า” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     พ.ศ.2554-2556   - ผู้ช่วยวิจัย โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คลัสเตอร์ความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง “การพัฒนาระบอบการเมืองประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมและเสมอภาคในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย”  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เกียรติประวัติ
      พ.ศ. 2549   - ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2550   - ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
      พ.ศ. 2550   - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการของนักศึกษา ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      พ.ศ. 2550   - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับอุดมศึกษา NIDA OPEN HOUSE 2017 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      พ.ศ. 2551   - รางวัลเพชรประดับรามฯ สำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2551
      พ.ศ. 2553   - ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี สมาคมราชกรีฑาสโมสร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลงานวิชาการ
        บทความวิชาการ (ACADEMIC PAPER)
        - “การเมืองกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว: ศึกษากรณีบัตรอีลิทการ์ด” ใน โครงการ “ท่องเที่ยวไทย: จากนโยบายสู่รากหญ้า”. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
        - “ตัวแบบเครือข่ายนโยบายกับการแก้ไขปัญหาวิวาทะการอธิบายเชิงโครงสร้าง-ผู้กระทำการ (structure-agency)”  ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 8- 9 ธันวาคม พ.ศ.2554. จัดโดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

        - “การเมืองของกระบวนการกำหนดนโยบายโฉนดชุมชน” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน  พ.ศ.2556. จัดโดย คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
       - “ระบอบการปกครองลูกผสมไทย: ‘บทเรียน’ หรือ ‘ลางร้าย’ ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในอาเซียน” เอเชียพิจาร1(1) 2557.
       - “ความพยายามออกแบบสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ของมหาชน: ข้อพิจารณาจาก ‘เดอะเฟดเดอรัลสิสต์เปเปอร์’ หมายเลข 10 และหมายเลข 51” วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก14(1) 2557.
       - “การแก้ไขปัญหาที่ดินของนครรัฐเอเธนส์ในยุคการปฏิรูปของโซลอน: ข้อพิจารณาเปรียบเทียบเบื้องต้น”  บทความนำเสนอในที่ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี, 2558.
       - "ญาณวิทยาและการอธิบายปรากฏการณ์แบบสัจนิยมเชิงวิพากษ์ของทฤษฎีเครือข่ายนโยบาย" วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 22(2) 2559.
       บทพิจารหนังสือ (BOOK REVIEW)
       - Subverting The Leviathan: Reading Thomas Hobbes as a Radical Democrat by James R. Martel เอเชียพิจาร1(2) 2557.
       - เพ่งประชาธิปไตยโลก พิศประชาธิปไตย โดย เอนก เหล่าธรรมทัศน์ วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก 16(2) 2559.

สาขาวิชาที่สนใจ
       - ความคิดทางการเมือง
       - ปรัชญาการเมือง
       - ปรัชญาสังคมศาสตร์
       - ทฤษฎีประชาธิปไตย
     

หมวด: