ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  บุญเหลือ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof. Dr.Nattapong  Boonlue
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2539   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2542   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2551   - Doctor of Public Administration( DPA), University of Northern Philippines, Vigan city, Philippines
      พ.ศ. 2558   - ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเซีย

ตำแหน่งอื่นๆ
       - รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
      - หัวหน้าภาควิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขารัฐศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      - กรรมการบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
      - กรรมการบริหาร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      - ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      - คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
      - หัวหน้าภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
      - กรรมการสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
      - คอลัมน์นิสต์ประจำนิตยสารวัฎฎะ “การศึกษาวันนี้” คอลัมน์ “เปิดประเด็นเอนทรานซ์” 
      - ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนในการพิทักษ์สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พ.ศ.2552

งานวิจัยและอื่นๆ อาทิ
      - บทความวิชาการเรื่อง “Local Politics and Democracy in Thailand”.  2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism.Published by Elsevier. B.V. ใน Procedia; Economics and Finance 23 (2015), pp.846 – 849.
      - บทความวิจัยเรื่อง Participatory Strategy towards “Bangkok Green City” ร่วมกับ ดร.อัฐฎมา  นิลนพคุณ, The urban policy debate Cracow 17 -18 October 2013, Poland  ใน  Proceedings;  The Idea of Creative City , European Scientific Institute, ESI, 2014, (pp.189 -196). 
      - นักวิจัยในโครงการ “การพัฒนารูปแบบการวางแผนและจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการที่รองรับการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล”, ทุนสนับสนุนสำนักงบประมาณ, 2557.
      - งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุนวิจัยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, 2556.
      - งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการพัฒนากับการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิมในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร, ทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552
      - นักวิจัยในโครงการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยมิติการเข้าถึงระบบยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้”, ทุนวิจัยกระทรวงยุติธรรม, พ.ศ.2552
      - งานวิจัยเรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี, ทุนวิจัยสถาบันพระปกเกล้า. พ.ศ.2552.
      - งานวิจัยเรื่อง “โครงการเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนในการพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน” ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พ.ศ.2551
      - บทความวิชาการเรื่อง “รัฐ-ชุมชนในการจัดการป่าไม้และที่ดินวังน้ำเขียวอย่างยั่งยืน, การประชุมวิชาการ “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ” ครั้งที่ 12 (พ.ศ.2554), โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. 2554.

หมวด: