Get Adobe Flash player
ปรัชญา
ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์
ปณิธาน
มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์
วิสัยทัศน์
มุ่งให้ความรุ้ทางรัฐศาสตร์ เชิงบูรณาการ บริหารจัดการเป็นเลิศ เทิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์
การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ค่านิยมองค์กร
คิดทางบวกในสำนึก รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทุกขั้นตอนเป็นผู้นำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีจิตบริการ ใช้การเรียนรู้ต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยศักดิ์ศรีที่ซื่อตรงธำรงค์คุณธรรมความดี

ภาพกิจกรรมล่าสุด

เมนูหลัก

พ ต.ค. 01, 2014 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
พ ต.ค. 01, 2014 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
พ ต.ค. 01, 2014 @08:30 - 04:30PM
จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์
พ ต.ค. 01, 2014 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอหน่วยกิต)
พ ต.ค. 01, 2014 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เนต (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอหน่วยกิต)
จ ต.ค. 20, 2014 @08:30 - 04:30PM
จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย
จ ต.ค. 27, 2014 @09:30 - 04:30PM
สอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557