หมายเลขโทรศัพท์

|
เขียนโดย PolSci.ru
หน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์ สถานที่ตั้ง สายตรง (7 ตัว) สายตรง 7 ตัว (4 ตัวสายใน) 3 ตัวตู้สาขา
คณบดี อาคาร 2 ชั้น 3 0-2310-8483-89 0-2310-8460, 0-2310-8490 (Fax) 211 , 222, 233
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้าบริหารและธุรการ อาคาร 1 ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8488 112
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8462 113
งานบริหารและธุรการ อาคาร 1 ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8465, 0-2310-8494 (Fax) 118, 119
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ อาคาร 1 ชั้น 1 0-2310-8483-89 - 103
งานคลังและพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1 0-2310-8491 (Fax) 0-2310-8464 110
งานนโยบายและแผน อาคาร 1 ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8463 102
โครงการปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) อาคาร 1 ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8495 105 
ศูนย์เอกสารทางวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 0-2310-8483-89 - 108
ห้องผลิตเอกสาร อาคาร 1 ชั้น 1 0-2310-8483-89 - 106
งานประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8468 109
งานประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1 0-2310-8483-89 - 116, 107
ร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 1 ชั้น 1 0-2310-8483-89 - 100
งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 0-2310-8483-89 0-2310-8466-7 122, 123
หน่วยกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 0-2310-8483-89 - 124 
ศูนย์ศึกษาเอเชีย อาคาร 1 ชั้น 2 0-2310-8483-89 0-2310-8489 127
ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน อาคาร 1 ชั้น 2 0-2310-8483-89  - 121
สำนักงานบัณฑิตศึกษาปริญญาโท อาคาร 1 ชั้น 3 0-2310-8483-89 0-2310-8470 130, 131
ศูนย์ศิลปชีพ อาคาร 1 ชั้น 4 0-2310-8483-89 - 140
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 5 0-2310-8483-89 0-2310-8472 150
โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร อาคาร 2 ชั้น 3 0-2310-8492 (Fax) 0-2310-8471 232
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้นำภาครัฐและเอกชน อาคาร 2 ชั้น 3 0-2310-8483-89 0-2310-8492 233
โครงการปริญญาโทการจัดการทางการเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 0-2310-8483-89 0-2310-8492 232
โครงการปริญญาโทการจัดการงานสาธารณะ อาคาร 2 ชั้น 3 - 0-2310-8498, 0-2310-8500 (Fax)
โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาคาร 2 ชั้น 3 0-2310-8483-89 0-2310-8496 230, 231 
ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก อาคาร 2 ชั้น 3 - 0-2310-8497
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาการเมือง)
อาคาร 2 ชั้น 4 0-2310-8483-89 0-2310-8482 240
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
อาคาร 2 ชั้น 4 0-2310-8483-89 0-2310-8493 241
ห้องสมุด ปริญญาเอก อาคาร 2 ชั้น 4 0-2310-8483-89 - 242


คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ : 02-3108483-89
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : www.pol.ru.ac.th

หมวด: