Get Adobe Flash player
หน่วยงาน สถานที่ตั้ง สายตรง (7 ตัว) สายตรง 7 ตัว (4 ตัวสายใน) 2 ตัวตู้สาขา
คณบดี ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8460, 0-2310-8490 (Fax) 11
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8462 13
งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8465, 0-2310-8494 (Fax) 18, 19
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8494 20
งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 0-2310-8491 (Fax) 0-2310-8464 21
งานนโยบายและแผน ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8463 25
โครงการปริญญาเอก ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8493 27
โครงการปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8495 28
ศูนย์เอกสารทางวิชาการ ชั้น 1 0-2310-8483-89 - 30
ห้องผลิตเอกสาร ชั้น 1 0-2310-8483-89 - 31
งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 0-2310-8483-89 0-2310-8468 45
งานบริการการศึกษา ชั้น 2 0-2310-8483-89 0-2310-8466-7 22, 23
หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 0-2310-8483-89 - 24
ศูนย์บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 2 0-2310-8483-89 - 12
ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ ชั้น 2 0-2310-8483-89 - 46
สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 0-2310-8469 (Fax) 0-2310-8470 26
โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร ชั้น 5 0-2310-8492 (Fax) 0-2310-8471 36
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้นำภาครัฐและเอกชน ชั้น 5 0-2310-8483-89 0-2310-8471 36
โครงการปริญญาโทการจัดการทางการเมือง ชั้น 5 0-2310-8483-89 0-2310-8471 36
โครงการปริญญาโทการจัดการงานสาธารณะ ชั้น 5 0-2310-8483-89 0-2310-8498, 0-2310-8500 (Fax) 36
ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก ชั้น 5 0-2310-8478 0-2310-8497 70
ห้องสมุดบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 0-2310-8483-89 0-2310-8472 -
ศูนย์การปกครองท้องถิ่น ชั้น 5 0-2310-8483-89 0-2310-8496 35
ศูนย์นโยบายและการพัฒนา ชั้น 5 0-2310-8483-89 0-2310-8496 35
โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 5 0-2310-8483-89 - 73

เมนูหลัก