โครงสร้างคณะรัฐศาสตร์

|
เขียนโดย PolSci.ru

โครงสร้างการบริหารงานคณะรัฐศาสตร์

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะรัฐศาสตร์


หมายเหตุ ---------- หน่วยงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณบดีคณะรัฐศาสตร์
               - มติคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
               - มติ (ก.บ.ม.ร.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วาระที่ ๕.๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

หมวด: