Get Adobe Flash player

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2551)

 
   

หน่วยงานรับผิดชอบ : บัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ส่วนกลางภาคปกติ (เวลาราชการ)   

 

แผน ก 2  (ทำวิทยานิพนธ์)

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ส่วนกลางภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ)  

 

แผน ก 2 หรือ แผน ข 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

 

แผน ข  (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ)

  

 ชื่อหลักสูตร :    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
     Master of Political Science
 ชื่อปริญญา :    
 ชื่อเต็ม (ไทย)     รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชื่อย่อ (ไทย)     ร.ม.
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    Master of Political Science
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)    M.Pol. Sc.

 

หลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตรรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
      หลักสูตรนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 แผน  คือ แผน ก 2  แผน ข และ
      แผน ข (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ) 


เปรียบเทียบโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

แผน ก 2 แผน ข แผน ข (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ)
 จำนวนหน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิต
 รวมตลอดหลักสูตร  39  หน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  39  หน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  39  หน่วยกิต
 จำนวนหน่วยกิตรายวิชา      27  หน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิตรายวิชา      36  หน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิตรายวิชา      36  หน่วยกิต
 - หมวดวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต) 9  หน่วยกิต  - หมวดวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต) 9  หน่วยกิต  - หมวดวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต) 9  หน่วยกิต
 - หมวดวิชาพี้นฐานทางรัฐศาสตร์ 12  หน่วยกิต  - หมวดวิชาพี้นฐานทางรัฐศาสตร์ 15  หน่วยกิต  - หมวดวิชาพี้นฐานทางรัฐศาสตร์ 15  หน่วยกิต
 - หมวดวิชาบังคับ 6  หน่วยกิต  - หมวดวิชาบังคับ 9  หน่วยกิต  - หมวดวิชาบังคับ    
9  หน่วยกิต
 - หมวดวิชาเลือก 9  หน่วยกิต  - หมวดวิชาบังคับเลือก 12  หน่วยกิต  - หมวดวิชาบังคับเลือก 12  หน่วยกิต
 จำนวนหน่วยกิต - วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต  - สอบประมวลความรู้ 0  หน่วยกิต  - สอบประมวลความรู้ 0  หน่วยกิต
   จำนวนหน่วยกิต - การค้นคว้าอิสระ 3  หน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิต - การค้นคว้าอิสระ 3  หน่วยกิต


หมายเหตุ  

การสอบประมวลความรู้  เป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือ ปากเปล่า หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชา  ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตร
        หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร์  พ.ศ. 2540 ได้ใช้บังคับใน   การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดต่างๆมาเป็นระยะเวลา 8 ปี  ขณะเดียวกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองได้แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัตน์  นักรัฐศาสตร์ทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออกได้สั่งสมประสบการณ์ รวมทั้งค้นพบหลักการใหม่ๆออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆต่อปัญหา หรือสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
        เพื่อให้การศึกษารัฐศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาที่นอกจากจะได้แนวพินิจใหม่ๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ความสามารถในการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้หลักการเหล่านั้นกับสถานการณ์ของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร์  ให้ทันกับความ ก้าวหน้าดังกล่าว
 

เมนูหลัก