Get Adobe Flash player

บุคลากรบัณฑิตศึกษา


ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : 

e-mail : 

อาจารย์สาธิน  สุนทรพันธ์

Lecturer Satin Soonthornpan
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : 

e-mail : 


ผศ.ดร.พัด  ลวางกูร


รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : e-mail : 


นายอภิลักษณ์  เลิศทรงวุฒิกุล


เลขานุการบัณฑิตศึกษา
ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง)
 
ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : 

e-mail : 
 
นายปรีชาพัฒน  ภูมิภาค


นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง)

ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : 

e-mail : 

นางภควรรณ  แสงคำ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลูกจ้างงบรายได้

ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : 

e-mail : 

นางศิริพรรณ  ชำนาญกิจ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลูกจ้างงบรายได้

ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : 

e-mail : 

น.ส.อติกานต์  สุโข

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (งบรายได้ ม.ร.)

ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : 

e-mail : 

นายธีระชัย  ขุนจันทร์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (งบรายได้ ม.ร.)

ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : 


e-mail : 

น.ส.วรรณวลี  แรมชื่น

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว งบรายได้โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ช่วยปฏิบัติงาน)

เมนูหลัก