Get Adobe Flash player

 

อาจารย์ปุณณดา  อิงคุลานนท์ : เลขานุการสำนักงานบัณฑิตศึกษา
นางศิริพรรณ  ชำนาญกิจ : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภาระงานที่รับผิดชอบ

ปริญญาโทส่วนกลาง (ภาคปกติ)

นางภควรรณ  แสงคำ : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภาระงานที่รับผิดชอบ

ปริญญาโทส่วนกลาง (ภาคพิเศษ)

 

นางจุฑามาศ  ประยูรทอง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภาระงานที่รับผิดชอบ

ปริญญาโทส่วนภูมิภาค  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  20  จังหวัด

 

 

นางสาวพรทิพา  โลหะมาศ : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ภาระงานที่รับผิดชอบ

ปริญญาโทส่วนภูมิภาค  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  20  จังหวัด

 

นายปรีชาพัฒน  ภูมิภาค :  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ภาระงานที่รับผิดชอบ
- โครงการพิเศษ  จังหวัดร้อยเอ็ด
- โครงการพิเศษ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โครงการพิเศษ  วิทยาเขตบางนา
- โครงการพิเศษ  จังหวัดนครปฐม
- โครงการพิเศษ  จังหวัดสระบุรี
- โครงการพิเศษ  จังหวัดน่าน
- โครงการพิเศษ  จังหวัดนครสวรรค์

เมนูหลัก