Get Adobe Flash player

 

 

 

อาจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์

 

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา และประธานกรรมการ

 

 

อาจารย์. ดร.พัด ลวางกูร

 

รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา และรองประธานกรรมการ

 

 

รศ.ดร.ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน

 

กรรมการ

 

 

รศ.สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์

 

กรรมการ

 

 

ผศ. ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว

 

กรรมการ

 

 

ผศ.ศุภัทรา อำนวยสวัสดิ์

 

กรรมการ

 

 

อาจารย์ปุณณดา อิงคุลานนท์

 

กรรมการและเลขานุการ

       

เมนูหลัก