Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : (Performance Excellence) สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (Sustainability) ความยั่งยืน (Responsiveness) การตอบสนอง (Uniqueness) ความมีเอกลักษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

ศูนย์ศึกษาเอเซีย คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารเอเชียพิจาร

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

         ด้วยศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นเรื่อง “Soft Power ในเอเชีย” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ปัจจุบัน ในการตระหนักรู้ถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน และความพร้อมด้านต่างๆ ตลอดจนการปรับตัว ในบริบทภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลง ให้แก่บุคลากรภายใน นักวิชาการ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนบุคคลทั่วไปผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก