Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : (Performance Excellence) สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (Sustainability) ความยั่งยืน (Responsiveness) การตอบสนอง (Uniqueness) ความมีเอกลักษณ์

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ศูนย์ศึกษาเอเซีย คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารเอเชียพิจาร

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน

         ด้วยศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นเรื่อง “Soft Power ในเอเชีย” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ปัจจุบัน ในการตระหนักรู้ถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน และความพร้อมด้านต่างๆ ตลอดจนการปรับตัว ในบริบทภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลง ให้แก่บุคลากรภายใน นักวิชาการ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนบุคคลทั่วไปผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก