Get Adobe Flash player
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด...
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด...

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

เวลา

กำหนดการ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.

คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวเปิดงาน

๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น

บรรยายในหัวข้อเรื่อง “โทษของสิ่งเสพติดและประโยชน์ของการออกกำลังกาย”  โดย ตัวแทนคณะรัฐศาสตร์

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น

เริ่มการแข่งขันวอลเลย์บอลเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เริ่มการแข่งขันบาสเกตบอลเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์

๑๖.๓๐ น.

ปิดกิจกรรม

 
หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก