Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : (Performance Excellence) สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (Sustainability) ความยั่งยืน (Responsiveness) การตอบสนอง (Uniqueness) ความมีเอกลักษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

ศูนย์ศึกษาเอเซีย คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารเอเชียพิจาร

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

 

เวลา กำหนดการ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. เปิดโครงการ โดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ ผศ.ศิริพร เชาวลิต อาจารย์พัชรณัฐ สังข์ประไพ
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คัดเลือกการสัมภาษณ์โดย อ.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. อบรมเพื่อความเป็นเลิศโดย อ.ทวิตา เจรจา
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ให้โอวาทและปิดการอบรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก