Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : (Performance Excellence) สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (Sustainability) ความยั่งยืน (Responsiveness) การตอบสนอง (Uniqueness) ความมีเอกลักษณ์

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ศูนย์ศึกษาเอเซีย คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารเอเชียพิจาร

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน

 

เวลา กำหนดการ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. เปิดโครงการ โดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ ผศ.ศิริพร เชาวลิต อาจารย์พัชรณัฐ สังข์ประไพ
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คัดเลือกการสัมภาษณ์โดย อ.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. อบรมเพื่อความเป็นเลิศโดย อ.ทวิตา เจรจา
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ให้โอวาทและปิดการอบรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก