Get Adobe Flash player
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด...
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด...

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

 

เวลา กำหนดการ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. เปิดโครงการ โดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ ผศ.ศิริพร เชาวลิต อาจารย์พัชรณัฐ สังข์ประไพ
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คัดเลือกการสัมภาษณ์โดย อ.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. อบรมเพื่อความเป็นเลิศโดย อ.ทวิตา เจรจา
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ให้โอวาทและปิดการอบรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก