Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : (Performance Excellence) สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (Sustainability) ความยั่งยืน (Responsiveness) การตอบสนอง (Uniqueness) ความมีเอกลักษณ์

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ศูนย์ศึกษาเอเซีย คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารเอเชียพิจาร

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน


 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

เริ่มจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เว้นวันหยุดราชการ)

 

รับสมัครพร้อมขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 โทร. 0-2310-8495, 0-2310-8483-9 ต่อ 28


 

ชื่อหลักสูตร

          หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

          Bachelor of Political Science Program            

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : รัฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ                       : ร.บ.

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of  Political Science

ชื่อย่อ                        : B.Pol.Sc.

 หลักการและเหตุผล

     ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้ส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการเมือง การปกครองซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย แต่ปรากฏว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวอีกจำนวนมาก ยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตลอดจนเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาระบบการเมือง โครงสร้างทางการเมือง พรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจและเรื่องทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย และอารยประเทศ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการบริหารประเทศต่อไป คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเห็นควรขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้พัฒนาตนเอง ทั้งนี้เป็นการทำตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นการให้การศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึง

หลักสูตร
มีจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษารวม  129  หน่วยกิต
มีลักษณะวิชาดังต่อไปนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      33   หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ              90   หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี             6   หน่วยกิต
 

หลักฐานในการสมัคร

 1. ใบสมัคร (จำนวน 1 ฉบับ)
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา (จำนวน 3 ชุด)
 3. สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (จำนวน 3 ชุด)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 3 ชุด)
 5. ใบรับรองแพทย์ (จำนวน 1 ฉบับ)
 6. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว (จำนวน 3 รูป)
 7. เอกสารอื่น เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยน ชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือ คำนำหน้าชื่อ การสมรส ฯลฯ พร้อมด้วยสำเนา (จำนวนอย่างละ 3 ฉบับ)
 8. ในกรณีที่ใช้วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นสมัคร ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการทำงาน หรือใบประกอบกิจการ ทั้งนี้ตามรายละเอียดว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิสมัคร  (จำนวน 3 ชุด)
   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
 2. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง และเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอบต้นหรือเทียบเท่า หรือ
 3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
 4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขตมัธยมศึกษาตอบต้นหรือทังินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอบต้นหรือทัด้พัฒนาตนเอง ทั้งน สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ กรรมการสุขาภิบาล ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
 5. ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยมีพื้นความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น
 6. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้
 7. ในกรณีนักศึกษาที่ใช้วุฒิต่างประเทศมาสมัคร จะต้องดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาก่อน ที่กระทรวงศึกษาธิการ

 หมายเหตุ 

     ในกรณีผู้ที่จบวุฒิอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สามารถนำวุฒิมาขอเทียบวิชา และโอนหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์กำหนด

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 1. ค่าใบสมัคร (ชุดละ 200 บาท)
 2. ค่าสมัคร (คนละ 500 บาท)
 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคการศึกษาละ 2,500-  บาท)
 4. ค่าจัดการสอบ (ภาคการศึกษาละ 1,500- บาท)
 5. ค่าลงทะเบียนเรียน (หน่วยกิตละ 800- บาท)
 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา (1,200- บาท)
 7. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (1,000- บาท)
 8. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา (คนละ 100- บาท)
 9. ค่าเทียบโอนในระบบ (หน่วยกิตละ 800-  บาท)
 10. ค่าเทียบโอนผลการเรียนรู้ (อัธยาศัย) (หน่วยกิตละ 1,500- บาท)
 11. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน (อัธยาศัย)  2,500- บาท
 12. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  คนละ 2,000- บาท
       - หนังสือสำคัญทางการศึกษา  ฉบับละ 100- บาท

 

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก