Get Adobe Flash player
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด...
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด...

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

Loading ...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (brochure_10.pdf)ดาวน์โหลดBrochure882 kB
Download this file (Calendar1_60_ 4-9.pdf)ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ ๔-๙ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐380 kB
Download this file (phd-pol10-re.pdf)ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ ๑๐355 kB

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก