Get Adobe Flash player
คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : (Performance Excellence) สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (Sustainability) ความยั่งยืน (Responsiveness) การตอบสนอง (Uniqueness) ความมีเอกลักษณ์

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

วิทยาเขตบางนา

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สัมภาษร์เข้าศึกษา

จังหวัดนครพนม

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จังหวัดแพร่

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

Loading ...

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

เมนูหลัก