Get Adobe Flash player

 

2.3 วิชาเอก        
  แผนที่ 1 (Plan A) 42 หน่วยกิต  
  ประกอบด้วย      
  วิชาบังคับในแผนที่ 1   24 หน่วยกิต
  วิชาเลือกในแผนที่ 1   18 หน่วยกิต
  วิชาบังคับประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ จำนวน 24 หน่วยกิต  
  PS 190 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1   3 หน่วยกิต
  PS 202 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง   3 หน่วยกิต
  PS 205 การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย   3 หน่วยกิต
  PS 215 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์   3 หน่วยกิต
  PS 290 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 2   3 หน่วยกิต
  PS 315 กระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติ   3 หน่วยกิต
  PS 316 การเมืองเปรียบเทียบ   3 หน่วยกิต
  PS 333 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน   3 หน่วยกิต
         
  วิชาเลือกในแผนที่ 1      
  ให้เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้จำนวน 6 กระบวนวิชา 18 หน่วยกิต  
  PS 203 การปกครองส่วนภูมิภาค   3 หน่วยกิต
  PS 210 การเมืองไทยยุคปัจจุบัน   3 หน่วยกิต
  PS 217 การเลือกตั้ง   3 หน่วยกิต
  PS 219 แนววิเคราะห์ทฤษฎีการเมือง   3 หน่วยกิต
  PS 293 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก   3 หน่วยกิต
  PS 305 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ   3 หน่วยกิต
  PS 306 การปกครองนครหลวง   3 หน่วยกิต
  PS 319 กระบวนการนิติบัญญัติและการบริหารของไทย   3 หน่วยกิต
  PS 322 การเมืองในสหรัฐอเมริกา   3 หน่วยกิต
  PS 330 การเมืองในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส   3 หน่วยกิต
  PS 331 การเมืองในยุโรปตะวันตก   3 หน่วยกิต
  PS 334 การเมืองในจีน   3 หน่วยกิต
  PS 335 การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์   3 หน่วยกิต
  PS 336 การเมืองในยุโรปตะวันออก   3 หน่วยกิต
  PS 342 การเมืองในรัสเซีย   3 หน่วยกิต
  PS 344 การเมืองในลาตินอเมริกา   3 หน่วยกิต
  PS 347 การเมืองในตะวันออกกลาง   3 หน่วยกิต
  PS 348 การเมืองในแอฟริกา   3 หน่วยกิต
  PS 387 ชนชั้นนำทางการเมือง   3 หน่วยกิต
  PS 390 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 3   3 หน่วยกิต
  PS 392 ทฤษฎีประชาธิปไตย   3 หน่วยกิต
  PS 393 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย   3 หน่วยกิต
  PS 396 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา   3 หน่วยกิต
  PS 399 ความคิดทางการเมืองไทย   3 หน่วยกิต
  PS 403 พฤติกรรมทางการเมือง   3 หน่วยกิต
  PS 405 การเมืองและการจัดที่ดิน   3 หน่วยกิต
  PS 415 มติมหาชนกับประชาธิปไตย   3 หน่วยกิต
  PS 416 ระบบรัฐสภาเปรียบเทียบ   3 หน่วยกิต
  PS 417 ปัญญาชนกับการเมือง   3 หน่วยกิต
  PS 419 กระบวนการยุติธรรมการตำรวจ   3 หน่วยกิต
  PS 421 การวิเคราะห์ระบบการเมือง   3 หน่วยกิต
  PS 425 ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง   3 หน่วยกิต
  PS 428 ทฤษฎีการสร้างความทันสมัย   3 หน่วยกิต
  PS 435 การวิจัยการเมืองส่วนท้องถิ่น   3 หน่วยกิต
  PS 436 การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3 หน่วยกิต
  PS 471 การบริหารข้อมูลในทางรัฐศาสตร์   3 หน่วยกิต
  PS 472 แนวความคิดทางการเมืองของจีนยุคโบราณ   3 หน่วยกิต
  PS 473 แนวความคิดทางการเมืองของจีนยุคใหม่   3 หน่วยกิต
  PS 474 การเมืองกับศาสนาและลัทธิความเชื่อในยุคปัจจุบัน   3 หน่วยกิต
  PS 475 การอ่านการเมืองในภาษาต่างประเทศ   3 หน่วยกิต
  PS 476 การเมืองในลาว   3 หน่วยกิต
  PS 477 การเมืองในพม่า   3 หน่วยกิต
  PS 478 การเมืองในกัมพูชา   3 หน่วยกิต
  PS 479 การเมืองในเวียดนาม   3 หน่วยกิต
  PS 480 การเมืองในมาเลเซีย   3 หน่วยกิต
  PS 481 การเมืองในสิงคโปร์   3 หน่วยกิต
  PS 482 การเมืองในอินโดนีเซีย   3 หน่วยกิต
  PS 483 การเมืองในฟิลิปปินส์   3 หน่วยกิต
  PS 484 การเมืองในอินเดีย   3 หน่วยกิต
  PS 485 การเมืองในญี่ปุ่น   3 หน่วยกิต
  PS 486 การเมืองในเกาหลี   3 หน่วยกิต
  PS 487 การเมืองในไต้หวัน   3 หน่วยกิต
  PS 488 การเมืองในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์   3 หน่วยกิต
  PS 490 สัมมนาการเมืองและการปกครอง   3 หน่วยกิต
  PS 493 การฝึกงานด้านการเมืองและการปกครอง   3 หน่วยกิต
  PS 495 ประเด็นศึกษาในทางการเมืองและการปกครอง   3 หน่วยกิต
  PS 497 เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย   3 หน่วยกิต

>> ดาวโหลดคู่มือหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551.pdf

เมนูหลัก