Get Adobe Flash player

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Political Science Program           

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    : รัฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ                     : ร.บ.

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) :Bachelor of Political Science

ชื่อย่อ                 : B.Pol.Sc.

  หลักการและเหตุผล

      ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้ส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการเมือง การปกครองซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย แต่ปรากฏว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวอีกจำนวนมาก ยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตลอดจนเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาระบบการเมือง โครงสร้างทางการเมือง พรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจและเรื่องทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย และอารยประเทศ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการบริหารประเทศต่อไป คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเห็นควรขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้พัฒนาตนเอง ทั้งนี้เป็นการทำตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นการให้การศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึง

 หลักสูตร

มีจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษารวม 145 หน่วยกิต

มีลักษณะวิชาดังต่อไปนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      40   หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ(รวมวิชาโท)             99   หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                         6 หน่วยกิต

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
 2. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง และเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอบต้นหรือเทียบเท่า หรือ
 3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
 4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขตมัธยมศึกษาตอบต้นหรือทังินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอบต้นหรือทัด้พัฒนาตนเอง ทั้งน สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ กรรมการสุขาภิบาล ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
 5. ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วน ตัว หรือเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยมีพื้นความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น
 6. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้
 7. ในกรณีนักศึกษาที่ใช้วุฒิต่างประเทศมาสมัคร จะต้องดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาก่อน ที่กระทรวงศึกษาธิการ

 หมายเหตุ

     ในกรณีผู้ที่จบวุฒิอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สามารถนำวุฒิมาขอเทียบวิชา และโอนหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์กำหนด

หลักฐานในการสมัคร

 1. ใบสมัคร (จำนวน 1 ฉบับ)
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา (จำนวน 2 ชุด)
 3. สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (จำนวน 3 ชุด)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 3 ชุด)
 5. ใบรับรองแพทย์ (จำนวน 1 ฉบับ)
 6. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว (จำนวน 2 รูป)
 7. เอกสารอื่น เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยน ชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือ คำนำหน้าชื่อ การสมรส ฯลฯ  พร้อมด้วยสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ)
 8. ในกรณีที่ใช้วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นสมัคร ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการทำงาน หรือใบประกอบกิจการ ทั้งนี้ตามรายละเอียดว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิสมัคร (จำนวน 2 ชุด)

- หนังสือสำคัญทางการศึกษา ฉบับละ 200- บาท

    รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษา

1. ค่าใบสมัคร (ชุดละ 200 บาท)

2. ค่าสมัคร (คนละ 500 บาท)

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคการศึกษาละ 2,500- บาท)

4. ค่าจัดการสอบ   (ภาคการศึกษาละ 1,250- บาท)

5. ค่าลงทะเบียนเรียน (หน่วยกิตละ 800- บาท)

6. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา (คนละ 60- บาท)

7. ค่าเทียบโอนในระบบ (หน่วยกิตละ 800- บาท)

8. ค่าเทียบโอนผลการเรียนรู้ (อัธยาศัย) (หน่วยกิตละ 1,500- บาท)

9. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน (อัธยาศัย) 2,500- บาท

10. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ 2,000- บาท

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ

ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2310-8495, 0-2310-8483-9 ต่อ 28 

เมนูหลัก