Get Adobe Flash player

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ


 คำแนะนำการร้องเรียนและการกล่าวโทษ

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ

 แบบแจ้งข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ         

 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการกล่าวโทษ


ช่องทางการร้องเรียน

     ร้องเรียน ด้วยตัวเอง ที่งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
     ร้องเรียน ทางจดหมาย ส่งที่งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
     ร้องเรียน ทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข
           -  02 310 8062 งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
           -  02 310 8045-7 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
           -  02 310 8000 Call Center
     ร้องเรียน ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Loading ...

เมนูหลัก