Get Adobe Flash player
 • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
 • นางมณทิชา ทองศาสตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • โทร 0-2310-8483-89 ต่อ 13, 0-2310-8462
 • สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ มีเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ทำหน้าที่บังคับบัญชาควบคุมดุแลงานในสำนักงานเลขานุการคณะ และมีห้วหน้างานในแต่ละงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะในการควบคุมดุแลรับผิดชอบในแต่ละงาน
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานสารบรรณของคณะรัฐศาสตร์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของคณะรัฐศาสตร์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของคณะรัฐศาสตร์
 • จัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของคณะรัฐศาสตร์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของคณะรัฐศาสตร์
 • ประสานงานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บท ของมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการด้านการศึกษา งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ตลอดจนด้านการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนแม่บทของกระทรวงศึกษาธิการ
  โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเลขานุการคณะ
 

งานบริหารและธุรการ

 • หน่วยสารบรรณ
 • หน่วยการเจ้าหน้าที่
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • หน่วยผลิตเอกสาร
 
งานคลังและพัสดุ
 • หน่วยการเงินและบัญชี
 • หน่วยพัสดุ
 
งานบริการการศึกษา
 • หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
 • หน่วยกิจการนักศึกษา
 • หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
 • หน่วยบัณฑิตศึกษา*
 
งานนโยบายและแผน
 • หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
 • หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

เมนูหลัก