Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์
ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน


ค่านิยมองค์กร
Performance Excellence   สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
Social Responsibility   ความรับผิดชอบต่อสังคม
Relevance   รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย
Unity   ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

ปรัชญา

ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค
ยุติธรรม และสร้างสรรค์

ปณิธาน
มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์

อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

เมนูหลัก