Get Adobe Flash player
  วิสัยทัศน์     
      สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
  ค่านิยมองค์กร    
      Performance Excellence            สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
Sustainability                           ความยั่งยืน
Responsiveness                        การตอบสนอง
Uniqueness                              ความมีเอกลักษณ์
  ปรัชญา    
      ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง
  ปณิธาน    
      มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์
  อัตลักษณ์    
      ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
  เอกลักษณ์    
      มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
  พันธกิจ     
      ๑)  สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
      ๒) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 
      ๓) สนันสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
      ๔) สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
      ๕) สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน
      ๖) ส่งเสริม และพัฒนาการบริการจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
         
 

เมนูหลัก