Get Adobe Flash player


คณะรัฐศาสตร์   
เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการในปี พ.ศ.2514 คณะรัฐศาสตร์มีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะนิติศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2516 ได้จัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์ จึงย้ายที่ทำการแยกจากคณะนิติศาสตร์มาเป็นอาคารไม้สองชั้น ติดกับสนามกีฬาหัวหมาก ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2517 และอยู่ในที่ทำการนี้ประมาณ 6 ปี ต่อมาอาคารดังกล่าวเป็นที่ทำการของงานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ คณะรัฐศาสตร์ย้ายมาอยู่อาคาร 5 ชั้น ซึ่งเป็นที่ทำการถาวร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2522 ลักษณะตัวอาคารเป็นรูปตัวยูแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหนึ่งเป็นห้องพักอาจารย์และสำนักงาน อีกส่วนหนึ่งเป็นสำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้องเรียน ห้องสมุด ศูนย์เอกสารทางวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน ศูนย์ศึกษาเอเชีย ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก จนถึงปัจจุบัน
            
     ในปี พ.ศ.2550-2552 ได้ก่อสร้างอาคารคณะรัฐศาสตร์หลังใหม่ 12 ชั้น 1 หลัง มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 ตรงกับวัน ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน จุลศักราช 1369 เวลา 09.00 ถึง 10.04 นาฬิกา โดยใช้พื้นที่ของอาคาร NB 3 A,B และ NB 10 เดิม อาคารหลังใหม่ได้ส่งมอบและตรวจรับเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และเป็นอาคารสำนักงาน ในการให้บริการ และการบริหารงานของคณะรัฐศาสตร์

อาคารรัฐศาสตร์ 1 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 5,951.70 ตารางเมตร
POB1 FL1 =1,190.34  ตรม.   POB1 FL2 = 1,190.34 ตรม.
POB1 FL3 =1,190.34  ตรม.   POB1 FL4 = 1,190.34 ตรม.
POB1 FL5 = 1,190.34 ตรม.
 
อาคารรัฐศาสตร์ 2 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 15,661.68 ตารางเมตร
POB2 FL1  = 2,048.62 ตรม.  POB2 FL2 = 2,755.59   ตรม.
POB2 FL3 = 2,076.56  ตรม.   POB2 FL4 = 2,073.43  ตรม.
POB2 FL5  = 1,348.15 ตรม.   POB2 FL6 = 699.98    ตรม.
POB2 FL7  = 780.41    ตรม.   POB2 FL8 = 780.41    ตรม.
POB2 FL9 = 780.41     ตรม.   POB2 FL10 = 780.41  ตรม.
POB2 FL11 = 780.41   ตรม.   POB2 FL12  = 757.30  ตรม. 
 

จำนวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
                   เมื่อแรกเริ่มโครงการ ในปี พ.ศ. 2515 มีอาจารย์อยู่ 14 คน เป็นผู้มีวุฒิปริญญาเอก 2 คน วุฒิปริญญาโท 8 คน และวุฒิปริญญาตรี 4 คน เจ้าหน้าที่ใช้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์

บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มีดังนี้

บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 57 คน
อาจารย์ จำนวน 28 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 16 คน
รองศาสตราจารย์ จำนวน 13 คน
ศาสตราจารย์ จำนวน - คน
       
บุคลากรสายปฏิบัติการ จำนวน 117 คน
ข้าราชการ จำนวน 10 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 คน
ลูกจ้างงบรายได้ จำนวน 17 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 คน
ลูกจ้างรายปี (ม.ร.) จำนวน 27 คน
ลูกจ้างรายปี (โครงการ+ศูนย์) จำนวน 39 คน
       
  รวมทั้งสิ้น 174 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 60

 

โดยการบริหารจัดการของคณบดีคณะรัฐศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบรรพต วีระสัย (จิรโชค วีระสย) (25 ม.ค. 2518 – 14 มิ.ย. 2520)
2. นายสุขุม นวลสกุล (27 มิ.ย. 2520 – 30 ก.ย. 2523)
3. นายศิโรตม์ ภาคสุวรรณ (20 พ.ย. 2523 – 1 มี.ค. 2526)
4. นายสุรพล ราชภัณฑารักษ์ (11 มี.ค. 2526 – 27 ก.พ. 2528)
5. นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ( 6 พ.ค. 2528 – 7 มิ.ย. 2530)
6. นายวิทยา นภาศิริกุลกิจ ( 8 มิ.ย. 2530 – 16 พ.ค. 2531)
7. นายวิเชษฐ เทพเฉลิม ( 3 ส.ค. 2531 – 30 พ.ย. 2533)
8. นายสนธิ์ บางยี่ขัน ( 1 ธ.ค. 2533 – 30 ก.ย. 2536)
9. นายเสถียร หอมขจร (16 ธ.ค. 2536 – 15 ธ.ค. 2538)
10. นายนิยม รัฐอมฤต (23 ก.พ. 2539 – 22 ก.พ. 2541)
11. นายพรชัย เทพปัญญา ( 8 มิ.ย. 2541 – 1 ต.ค. 2543)
12. นายพรชัย เทพปัญญา (สมัยที่ 2 ) (17 ต.ค. 2543 – 16 ต.ค. 2547)
13. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (16 ม.ค. 2548 – 15 ม.ค. 2552)
14 นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (สมัยที่ 2) (24 ส.ค. 2552 - 5 ต.ค. 2554)
15 นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาการในตำแหน่ง)(1 พ.ย. 2554 - 30 เม.ย. 2555)
16 นายมนตรี กวีนัฏธยานนท์ (รักษาการในตำแหน่ง)(3 พ.ค. 2555 - 2 พ.ย. 2555)
17 นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาการในตำแหน่ง)(3 พ.ย. 2555 - 1 พ.ค. 2556)
18 น.ส.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ (รักษาราชการแทน)(2 พ.ค. 2556 - 27 ต.ค. 2556)
19 นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาราชการแทน)(28 ต.ค. 2556 เป็นต้นไป)
20 น.ส.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ (รักษาราชการแทน)(28 เม.ย. 2557 เป็นต้นไป)
21 นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาราชการแทน)(1 ก.ย. 2557 - 17 ก.พ. 2558)
22 นางอนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี (18 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน)

เมนูหลัก