Get Adobe Flash player
 

 
  รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี  
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์  
 

 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว   ผู้ข่วยศาสตราจารย์.ดร.ศุภัทรา  อำนวยสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช  เงินคล้าย   อาจารย์พรนัชชา พุทธหุน
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 
อาจารย์นิมิต อังก์   อาจารย์ ดร.พีระพงศ์  ภักคีรี
ทำหน้าที่ผู้แทน
กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

รองศาสตราจารย์ .ดร.รวิภา ธรรมโชติ   อาจารย์พัชรณัฏฐ์ สังข์ประไพ
ทำหน้าที่ผู้แทนกลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ   ทำหน้าที่ผู้แทนกลุ่มวิชาการปกครอง

 

นายนิคม  เชี่ยวงาน   นางมณทิชา ทองศาสตรา
ผู้ช่วยเลขานุการคณะ กรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์   หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
กรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์

 

เมนูหลัก