Get Adobe Flash player

วิชาการฝึกงาน (POL 4324 / PA 490) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561


นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา POL 4324 (PA 490) การฝึกงานด้านบริหารรัฐกิจ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

         1. เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
         2. มีหน่าวยกิตสะสมตั้งแต่ 105 หน่วยกิตขึ้นไป
         3. สามารถฝึกงานได้ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดโดยไม่ติดภาระการเรียนกระบวนวิชา อื่นๆ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวให้มาติดต่อแจ้งความจำนงขอฝึกงาน ณ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ในวันและเวลาราชการ และให้แนบหลักฐานการขอฝึกงานดังนี้

        1. คำร้องแจ้งความจำนงขอฝึกงาน จำนวน 1 ชุด
        2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ชุด
        3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา POL 4324 (PA 490) ในภาค 1/2561 เท่านั้น

กำหนดการฝึกงาน

พฤ. 5 - 9 ก.ค. 2561                                                           ประกาศรับสมัครฝึกงานและเขียนคำร้องแจ้งความจำนงการฝึกงาน ณ หน่วยกิจการนักศึกษา
อ. 24 ก.ค. 2561                                                                ปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะรัฐศาสตร์ เวลา 10.00 - 11.00 น.
พ. 1 ส.ค. 2561 - ศ. 28 ก.ย. 2561                                         ระยะเวลาการฝึกงานประมาณ 2 เดือน
อ. 2 ต.ค. 2561                                                                  กำหนดส่งรายงานการฝึกงานที่เจ้าหน้าที่ประจำชั้น 5หน้าลิฟต์ หรือ ห้อง 525 คณะรัฐศาสตร์ อ่คาร 1 ในวันและเวลาราชการ
                                                                     
การสอบ          สอบนำเสนอรายงานการฝึกงานหลังจากการสอบส่วนกลางไปแล้ว และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบใน Line ของคณะรัฐศาสตร์ภายหลังต่อไป

หน่วยงานในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอฝึกงาน ดังนี้
     
1. สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล   2. อบต. อบจ. เทศบาล อำเภอและที่ว่าการจังหวัดทุกจังหวัด
3. กองอัตรากำลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   4. กองอัตรากำลัง กระทรวงมหาดไทย
5. หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.   6. ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.วรัชยา   ศิริวัฒน์
อ.ดร.ศิริรักษ์   สิงหเสม
อ.ดร.ธีรพล   เกรียงพันธุ์
หมายเหตุ :
ให้นักศึกษามารับใบรายงานตัวฝึกงานที่หน่วยกิจการนักศึกษาชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์

เมนูหลัก