Get Adobe Flash player

โครงการ จัดซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ระบบ INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง และค่ารื้อถอนเครื่องปรับอากาศเก่า


Loading ...

เมนูหลัก