Get Adobe Flash player

 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

เริ่มจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เว้นวันหยุดราชการ)

 

รับสมัครพร้อมขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 โทร. 0-2310-8495, 0-2310-8483-9 ต่อ 28


 

ชื่อหลักสูตร

          หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

          Bachelor of Political Science Program            

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : รัฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ                       : ร.บ.

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of  Political Science

ชื่อย่อ                        : B.Pol.Sc.

 หลักการและเหตุผล

     ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้ส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการเมือง การปกครองซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย แต่ปรากฏว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวอีกจำนวนมาก ยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตลอดจนเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาระบบการเมือง โครงสร้างทางการเมือง พรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจและเรื่องทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย และอารยประเทศ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการบริหารประเทศต่อไป คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเห็นควรขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้พัฒนาตนเอง ทั้งนี้เป็นการทำตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นการให้การศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึง

หลักสูตร
มีจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษารวม  129  หน่วยกิต
มีลักษณะวิชาดังต่อไปนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      33   หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ              90   หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี             6   หน่วยกิต
 

หลักฐานในการสมัคร

 1. ใบสมัคร (จำนวน 1 ฉบับ)
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา (จำนวน 3 ชุด)
 3. สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (จำนวน 3 ชุด)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 3 ชุด)
 5. ใบรับรองแพทย์ (จำนวน 1 ฉบับ)
 6. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว (จำนวน 3 รูป)
 7. เอกสารอื่น เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยน ชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือ คำนำหน้าชื่อ การสมรส ฯลฯ พร้อมด้วยสำเนา (จำนวนอย่างละ 3 ฉบับ)
 8. ในกรณีที่ใช้วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นสมัคร ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการทำงาน หรือใบประกอบกิจการ ทั้งนี้ตามรายละเอียดว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิสมัคร  (จำนวน 3 ชุด)
   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
 2. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง และเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอบต้นหรือเทียบเท่า หรือ
 3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
 4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขตมัธยมศึกษาตอบต้นหรือทังินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอบต้นหรือทัด้พัฒนาตนเอง ทั้งน สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ กรรมการสุขาภิบาล ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
 5. ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยมีพื้นความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น
 6. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้
 7. ในกรณีนักศึกษาที่ใช้วุฒิต่างประเทศมาสมัคร จะต้องดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาก่อน ที่กระทรวงศึกษาธิการ

 หมายเหตุ 

     ในกรณีผู้ที่จบวุฒิอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สามารถนำวุฒิมาขอเทียบวิชา และโอนหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์กำหนด

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 1. ค่าใบสมัคร (ชุดละ 200 บาท)
 2. ค่าสมัคร (คนละ 500 บาท)
 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคการศึกษาละ 2,500-  บาท)
 4. ค่าจัดการสอบ (ภาคการศึกษาละ 1,500- บาท)
 5. ค่าลงทะเบียนเรียน (หน่วยกิตละ 800- บาท)
 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา (1,200- บาท)
 7. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (1,000- บาท)
 8. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา (คนละ 100- บาท)
 9. ค่าเทียบโอนในระบบ (หน่วยกิตละ 800-  บาท)
 10. ค่าเทียบโอนผลการเรียนรู้ (อัธยาศัย) (หน่วยกิตละ 1,500- บาท)
 11. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน (อัธยาศัย)  2,500- บาท
 12. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  คนละ 2,000- บาท
       - หนังสือสำคัญทางการศึกษา  ฉบับละ 100- บาท

 

เมนูหลัก