Get Adobe Flash player

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12

             สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12  ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 – 27 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 – 19.00 น.  ณ อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก  ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย

                   สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ 

รายละเอียดการรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.ar.or.th /training/NewCouse หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่ลิ้งค์ด้านล่าง
  1. เพื่อความชัดเจนของข้อมูล ใบสมัครกรอกข้อมูลโดยการพิมพ์เท่านั้น พร้อมรับรองเอกสารโดยให้ผู้บังคับบัญชาลงนามในใบรับรองเข้าร่วมอบรมฯ
  2. สมัครด้วยตัวเอง ยื่นเอกสารใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (วันเวลาราชการ) โทรศัพท์ 0-2310-8466-7 หรือ 0-2310 8483-9 ต่อ 122,123
  3. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561
  4. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและการฝึกอบรม มีเอกสาร อาหาร และของว่างบริการแก่ผู้เข้าอบรม
  5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการฝึกอบรม วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ทาง e-mail address ของผู้สมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.pol.ru.ac.th ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. โครงการฝึกอบรมจะคัดเลือกผู้เข้าอบรมจำนวน 60 ท่าน และต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มจำนวน 40 ชั่วโมง จึงสามารถรับวุฒิบัตรการฝึกอบรม


หมายเหตุ : จำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว

เมนูหลัก