Get Adobe Flash player

โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง"

Loading ...

เมนูหลัก