Get Adobe Flash player

ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นเรื่อง “Soft Power ในเอเชีย” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

         ด้วยศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นเรื่อง “Soft Power ในเอเชีย” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ปัจจุบัน ในการตระหนักรู้ถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน และความพร้อมด้านต่างๆ ตลอดจนการปรับตัว ในบริบทภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลง ให้แก่บุคลากรภายใน นักวิชาการ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนบุคคลทั่วไปผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

เมนูหลัก