Get Adobe Flash player

ห้ามพลาด....................................นักศึกษาท่านใดสนใจ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดด้านล่างครับ มากันเยอะๆ นะครับ


             ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประเด็นเรื่อง “พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก” ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้แก่บุคลากรภายใน นักวิชาการ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนบุคคลทั่วไปผู้สนใจ ท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และแจ้งสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งจะเต็ม ในการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมโครงการนะคะ

เมนูหลัก