Get Adobe Flash player
โครงการรณรงค์ด้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ โรงยิม ๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

เวลา

กำหนดการ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.

คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวเปิดงาน

๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น

บรรยายในหัวข้อเรื่อง “โทษของสิ่งเสพติดและประโยชน์ของการออกกำลังกาย”  โดย ตัวแทนคณะรัฐศาสตร์

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น

เริ่มการแข่งขันวอลเลย์บอลเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เริ่มการแข่งขันบาสเกตบอลเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์

๑๖.๓๐ น.

ปิดกิจกรรม

 
หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เมนูหลัก