Get Adobe Flash player

กำหนดการ

โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ความสามารถด้านทักษะทางปัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ รัฐสภาและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเวลา กำหนดการ
๐๘.๐๐ น. นักษึกษาพร้อมกันที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง
๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
๐๙.๓๐ น. เดินทางถึงรัฐสภา
๑๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. เข้าพบและรับฟังการบรรยาเรื่องกระบวนการนิติบัญญัติ
๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. สังเกตุการณ์ การอภิปรายของ สนช. หรือ สปช.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เข้าศึกษาดูงานสำนักงาานเลขาธิการรัฐสภา
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการกา่รเลือกตั้ง
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ หรือชุดสุภาพ  2. นักศึกษาต้องมาลงทะเบียนตามเวลา และหากติดขัดต้องแจ้งอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนวันเดินทาง

เมนูหลัก