Get Adobe Flash player

กำหนดการ

โครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถานศึกษาปลอดเหล้า

วันอังคาร ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

 

เวลา กำหนดการ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ชม VTR รณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้าและสิ่งเสพติด
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ขบวนพาเหรดรณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้ารอบมหาวิทยาลัย
  ติดป้าย สติ๊กเกอร์รณรงค์งดเหล้าตามหน่วยงานต่างๆ

เมนูหลัก