Get Adobe Flash player

กำหนดการ

โครงการคัดเลือกและอบรมนักศึกษาให้ความรู้เพื่อความเป็นเลิศวิชาการทางรัฐศาสตร์

ณ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันอังคาร ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

เวลา กำหนดการ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. เปิดโครงการ โดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ ผศ.ศิริพร เชาวลิต อาจารย์พัชรณัฐ สังข์ประไพ
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คัดเลือกการสัมภาษณ์โดย อ.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. อบรมเพื่อความเป็นเลิศโดย อ.ทวิตา เจรจา
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ให้โอวาทและปิดการอบรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เมนูหลัก