Get Adobe Flash player
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ปฎิบัติงานลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ และจัดทำทะเบียนหนังสือ การเก็บรักษา ยืม ทำลาย หนังสือราชการตามระเบียบที่กำหนด การเวียนหนังสือ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ มติต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
  • ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป และจัดทำบันทึกขออนุมัติให้มีการดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ทั่วไป
  • การจัดส่งจดหมายและพัสดุไปรษณีย์
  • งานพิมพ์เอกสารของผู้บริหาร และภายในสำนักงานเลขานุการคณะ
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน เช่น การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ
  • จัดทำทะเบียนประวัติ พัฒนาบุคลากร พิจารณาบำเหน็จความชอบ ดำเนินการทางวินัย สวัสดิการ เกษียณอายุ และบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น
  • ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาด้านยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โทร 0-2310-8483-89 ต่อ 18, 19 : Fax : 0-2310-8494
บุคลากร
งานบริหารและธุรการ  

หน่วยการเจ้าหน้าที่

 

หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
นางดุจกมล เรืองฉาย
ตำแหน่ง บุคลากร ชำนาญการพิเศษ

นางจารุวรรณ น้อยพิทักษ์
ตำแหน่ง บุคลากร ปฏิบัติการ

นางกมลธร แสงนาค
ตำแหน่ง บุคลากร ปฏิบัติการ
หน่วยสารบรรณ
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ)
นายนิคม เชี่ยวงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นายพิเชษฐ์ เกาะโพธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายธีระศักดิ์ จินดามัง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายศุภวัฒน์ บุญลักขะ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
นายพิชัย รุจิหาญ

ตำแหน่ง บุคลากร ชำนาญการ
นายเทพรัตน์ อ้วนสอาด
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ(ศูนย์เอกสารทางวิชาการ)
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
นายประเสริฐ ศรีเหรัญ
นางสำราญ กรีฑาเวช
นางอนันต์ ทิพย์สวัสดิ์
นางชมพูนุท ลั่นขันธ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
นายถวิล แก่นสุวรรณ
นายกบิน แตงร่มเย็น
พนักงานสถานที่(ลูกจ้างประจำ)
นางยุพา เมฆวิจิตร
นางบุญเสริม บัวศรี
นางสาวดาวเรือง จากผา
พนักงานสถานที่(ลูกจ้างงบรายได้)
นางละออ ทองยั่งยืน
นางสำรวย ยวงทอง
นางปฐม ศรีเหรัญ
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
  1. นายศิริชัย เรืองฉาย
- รถกระบะ TOYOTA ทะเบียน วม 5419 กทม
2. นายเนียม มดแสง
- รถตู้ TOYOTA ทะเบียน อว 922 กทม
- รถตู้ TOYOTA ทะเบียน 5ฝ 8407 กทม
3. นายคำรพย์ ทิพย์สวัสดิ์
- รถตู้ TOYOTA ทะเบียน อว 920 กทม
- กระบะ TOYOYA ทะเบียน วต 6023 กทม

เมนูหลัก