Get Adobe Flash player

หน่วยกิจการนักศึกษา


รักษาการหัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา :
 
ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : 

e-mail : 


นายสมปราชญ์  ยอดทอง
Mr.Somprad  Yodtong

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง)
-
 
ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : 

e-mail : 
 
นายธนกฤติ  พรหมนิมิตร

Mr.Tanakrit  Promnimit
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (งบรายได้ ม.ร.)
-

ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : 

e-mail : 

น.ส.พรทิพา  โลหะมาศ
Ms.Porntipa  Lohamas
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (งบรายได้ ม.ร.)
-


ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : 


e-mail : 

นายพัฒนา  สอดทรัพย์
Mr.Pattana  Sodsup

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (งบศูนย์เอกสารทางวิชาการ)(ช่วยปฏิบัติงาน)
-

เมนูหลัก