Get Adobe Flash player

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนและประเมินผลการศึกษา กิจการนักศึกษา ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ โดยแยกลักษณะงานดังนี้

  • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ การจัดทะเบียนประวัตินักศึกษาของคณะ จัดทำสถิติ
ผลการสอบ ตรวจสอบการจบหลักสูตร ตรวจสอบคุณวุฒิ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอสภาฯ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเทียบโอนหน่วยกิต การบอกเลิกและ/หรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชา การขอสอบซ้ำซ้อน รับ-จ่ายคำร้อง หนังสือรับรอง ออกเลขที่หนังสือรับรองให้นักศึกษา จัดเก็บหนังสือเวียน มติต่างๆ เข้าแฟ้ม
  • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา ได้แก่ การแนะนำหลักสูตรและการวางแผนการศึกษาต่อ การพิจารณาให้ทุนการศึกษา การจัดอภิปราย สัมนมา และฝึกอบรมด้านแนะแนวอาชีพ ปฐมนิเทศ งานพระราชทานปริญญาบัตร รวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานอาชีพ โครงการศูนย์แนะแนวอาชีพ
  • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ ได้แก่ การรวบรวมเผยแพร่รายงานวิจัยของคณาจารย์ การประสานกับคณาจารย์ของคณะและ สวป. เกี่ยวกับการขอเปิด-ปิด กระบวนวิชา เปลี่ยนแปลงแก้ไขเวลา สถานที่ในการสอน แจ้งรายชื่อกระบวนวิชาที่จัดทำผลสอบ จัดเวรอาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ตำรา ห้องสมุดของคณะ ประสานงานโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา อภิปราย และสนทนาทางวิชาการ

งานบริการการศึกษา ได้แบ่งส่วนงานรับผิดชอบเป็น 3 หน่วย คือ

1.หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
  • 1.1 หมวดเทียบโอน
  • 1.2 หมวดผลสอบ
  • 1.3 หมวดหนังสือสำคัญ
  • 1.4 หมวดตรวจสอบจบหลักสูตร
2. หน่วยกิจการนักศึกษา
3. หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

โทร 0-2310-8483-89 ต่อ 22,23 หรือ 0-2310-8466-7

บุคลากร  
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
นายสุพจน์ เชาวลิต
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
นางประนอม อัศวธนวศินกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หมวดเที่ยบโอน
นางสาวกฤษฎี ยิวคิม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายณฐพล บุตรนิพันธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หมวดผลสอบ

หัวหน้าหมวดผลสอบ
นางสาวศิรญาลักษณ์ สาทรานนท์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายสุวรรณ ทองเจริญ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายบุญญฤทธิ์ มอญวัน
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
หมวดหนังสือสำคัญ
นางภัทรภร คงโรจน์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาววรรณประภา พงศาดิศรรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางพีรดา ประยูรทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หมวดตรวจสอบจบหลักสูตร
หัวหน้าหมวดตรวจสอบจบหลักสูตร
นางสาวสมควร จันทร์ประดับ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวบุพพันธ์ เต่าสุวรรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายสมเกียรติ ศรีนรคุตร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวปราณี สดศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาววรรณเพ็ญ รุจิหาญ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวเรืองรอง จันทร์เรือง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางสาวประภาภรณ์ เล็กพงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายกฤตธนัท มดแสง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (ศูนย์เอกสารทางวิชาการ)
หน่วยกิจการนักศึกษา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา
นางรัชนี อ่อนชุ่ม

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางวันทนา อินคล้าย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายกานต์ สอนชา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายสมปราชญ์ ยอดทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายธนกฤติ พรหมนิมิตร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ
นางสาวรุ่งศรี เทียนจุ้ย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางกริชวิภา มุ้ยแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาววิไลลักษ์ เมฆวิจิตร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางสาวจิราณี ศิริจร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายศาสตราวุธ ทักษิณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เมนูหลัก