Get Adobe Flash player
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานนโยบายและแผนมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคณะทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งประสานการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนด จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ การขยายงานใหม่ ประสานการวางกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำคณะฯ ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ อีกทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและพัฒนาคณะ นอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรม การประชุม การวิจัย ดูงาน และการขอความร่วมมือช่วยเหลือด้านวิชาการจากต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการทางด้านการวางผังแม่บทของคณะฯ ด้วย

งานนโยบายและแผน แบ่งลักษณะงานเป็น 3 หน่วย คือ

  1. หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
  2. หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
  3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์
  • หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผนเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงาน/โครงการของคณะทั้งในส่วนที่เป็นแผนงาน/โครงการประจำปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ติดตามการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในการขยายตัวของคณะฯ ดำเนินงานการเกี่ยวกับการขยายงานในหน่วยงานเดิม หรือการเปิดสอนสาขาใหม่ ประสานงานการวางกรอบอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำของคณะฯ ดำเนินการขออัตราตำแหน่งเพิ่มใหม่
  • หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวม และจำแนกประเภทข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลด้านบุคลากร อาคารสถานที่ พัสดุ การเงิน งบประมาณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในคณะฯ และยังเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารของคณะฯ ใช้ประกอบการคาดการณ์/พยากรณ์ หรือตัดสินใจในการบริหารและกำหนดแนวทางหรือทิศทางของคณะฯ อีกทั้งดำเนินการรวบรวมจัดทำรายงานประจำปีของคณะฯ ที่ได้ดำเนินการมาในรอบปีงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านผังแม่บทหรือแบบในการก่อสร้าง
  • หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อบุคลากร สถาบัน หรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่กิจการของคณะฯ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือทางด้านการเงิน ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา วิจัย ดูงาน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย และฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ และขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตลอดจนงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ
โทร 0-2310-8483-89 ต่อ 25, 0-2310-8463 : Fax : 0-2310-8463
บุคลากร  

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน
นางจงดี พิรุณ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์
นางสุรีพร หวัดสูงเนิน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
นางนงค์พงา รุจิหาญ
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
นางสาวจิตตราพร พิรุณ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

เมนูหลัก