Get Adobe Flash player

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของงานคลังและพัสดุโครงสร้างการบริหารงานของงานคลังและพัสดุงานคลังและพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินภารกิจด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ดังนี้

    1. หน่วยการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การเก็บรักษา การเบิกจ่ายเงินทั้งงบแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงิน การ-เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนทุกประเภท

    2. หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมนูหลัก