Get Adobe Flash player
หัวหน้างานคลังและพัสดุ : 
ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
ตำแหน่ง : 


e-mail : 

นางมณทิชา  ทองศาสตรา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
รักษาราชการแทนหัวหน้างาน (ข้าราชการ)

เมนูหลัก