Get Adobe Flash player

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย เงินสวัสดิการ เงินทดรองราชการ และเงินอื่นๆ ของคณะฯ
  • ควบคุมและบริหารงบประมาณรายจ่าย จัดทำงบประมาณรายได้ ขออนุมัติเงินงวด ขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
  • ควบคุมและจัดทำบัญชีของคณะ บัญชีโครงการ
  • ตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
  • เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ แยกตามประเภท
  • ดำเนินการและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับภาษีให้กับบุคลากรภายในคณะ
  • บริหารงานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ควบคุมคลังพัสดุ และบัญชีพัสดุ และควบคุมการใช้จ่ายเงิน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ และตามบัญชีงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
  • กำหนดความต้องการพัสดุ จัดหา แจกจ่าย รักษาและจำหน่ายพัสดุ
  • บำรุงรักษาครุภัณฑ์
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โทร 0-2310-8483-89 ต่อ 21, 0-2310-8464 : Fax : 0-2310-8491
บุคลากร

 

 


 

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นางมณทิชา ทองศาสตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หน่วยการเงินและบัญชี
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
นางสาวนิภา ปลื้มสุทธิ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
นางศิริพร อินทรวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นางชมพู รื่นอายุ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวทิพยวรรณ พิบูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หน่วยพัสดุ

 

 


 

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยพัสดุ
นายสนิท จันทร์พินิจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นางนริศา ศรีณรงค์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
นางสาวนลิณี เผ่าสิงห์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เมนูหลัก