Get Adobe Flash player
ชื่อภาษาไทย : ดร.กฤษฎา พรหมเวค
ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Krissada Promvek
วัน เดือน ปีเกิด : -
สถานที่ติดต่อ  
      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
      E-mail:
การศึกษา  
  พ.ศ. 2536 – 2539   ปริญญาตรี B.Sc. (Physical Therapy) คณะแพทยศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด รุ่น 1, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วิทยาเขตประสานมิตร
  พ.ศ. 2536 – 2540   ปริญญาตรี B.A. (History) คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 24,
  พ.ศ. 2541 – 2546    ปริญญาโท M.A. (Political Science), สาขาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์, ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 11, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  พ.ศ. 2542 – 2549   ปริญญาโท M.A. (Political Science), International Political Economy; English Program คณะรัฐศาสตร์ MIR รุ่น 2, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  พ.ศ. 2550 – 2555   ปริญญาเอก Ph.D. (Political Science); วิชาเอก Political Problems of International Relations and Global and Regional Development จากมหาวิทยาลัย Peoples’ Friendship University of Russia ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (канд. полит. наук : 23.00.04 ( Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития) Российский университет дружбы народов
  พ.ศ. 2556 – 2557   ปริญญาโท M.A. (Social Development Administration), สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 22, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  พ.ศ. 2555 – 2558   ปริญญาตรี B.Ag. (Agricultural Management) หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.) แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)
  พ.ศ. 2555 – 2558   ปริญญาตรี LL.B (Bachelor of Laws Program) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2557 รุ่น 41
ทุนการศึกษา 
  พ.ศ. 2543   ทุนการศึกษาจากสถาบัน Sciences Po de Paris - L'Institut d'études politiques (IEP)  จากประเทศฝรั่งเศส เพื่อศึกษาในระดับ Diplom in Asia – Europe Programme
  พ.ศ. 2550 – 2555   ทุนรัฐบาลรัสเซีย เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขารัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย Peoples’ Friendship University of Russia ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
  พ.ศ. 2556   ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปฝึกอบรมหลักสูตร Governance and Anti – Corruption  ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการ)
ประสบการณ์ทำงาน  
  พ.ศ. 2540 – 2543   แผนกกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
  พ.ศ. 2544 – 2548   แผนกกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  พ.ศ. 2549 – 2550   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  พ.ศ. 2550 – 2555   ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Peoples’ Friendship University of Russia ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
  พ.ศ. 2555 – 2556   หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  พ.ศ. 2556   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช่วยราชการ กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  พ.ศ. 2556 – 2558   หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 ประสบการณ์ทำงานพิเศษ  
  พ.ศ. 2540 – 2548    อาจารย์พิเศษทางคลินิก ด้านกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  พ.ศ. 2544 – 2548     อาจารย์พิเศษทางคลินิก เรื่อง Ambulation Training คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  พ.ศ. 2543 – 2548     นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้าน “Hand Injury” โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
  พ.ศ. 2544 – 2548    นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้าน “Burn Injury” โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
  พ.ศ. 2556   วิทยากรเรื่อง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” "โครงการสัปดาห์อาเซียน II และ III: สัมมนาสารัตถะครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๖" วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
  พ.ศ. 2556   วิทยากรร่วมอภิปรายเวทีเสวนา หัวข้อ “ก้าวข้ามความท้าทายการเข้าถึงความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้” วันอังคารที่10 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแรมแบรนดท์ 2 โรงแรมแรมแบรนทด์ ซอยสุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ
  พ.ศ. 2557   วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ” ให้กับคณะกรรมาธิการด้านพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม เฮ นาคา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
  พ.ศ. 2556 – 2558   คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
  พ.ศ. 2558 – 2560   ผู้ประสานงานหลักด้านเยาวชน ASEAN
  พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน   อาจารย์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์พิเศษ
  พ.ศ. 2557   โครงการ JENESYS 2.0 Programme สาขา Community Vitalization and Development ระหว่างวันที่ 17 – 25 กันยายน 2557 ณ จังหวัดอิชิกะวะ ประเทศญี่ปุ่น
  พ.ศ. 2558   โครงการ โครงการ ASEAN Youth Forum 2015 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2558 ณ กรุงโฮจิมินห์ ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  5 ธันวาคม 2556   ตริตาภรณช้างเผือก (ต.ช.)
  5 ธันวาคม 2549   ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.) 
ยศทางทหาร  
      จ่าสิบตรี
ประวัติการอบรม/ศึกษา/ดูงาน
ลำดับที่ วันที่ สถาบัน หลักสูตร
1. 02/09/2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การคิดเชิงรุก รุ่นที่ 18
2. 30/10/2556 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
โครงการค้นหาศักยภาพผู้นำในตนเอง
(Authentic Leader)
3. 16/08/2555 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
เสริมสร้างสมรรถนะ พัฒนาตนเองสู่คุณภาพชีวิต/งานที่เป็นเลิศ
4. 15/08/2555 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
English for Presentation
5. 08/08/2555 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพผู้นำ (ศิลปะวิธีสร้างกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่กระบวนทัศน์ใหม่)
6. 03/10/2549 ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม   นักเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม รุ่น 1
7.  18/04/2548  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   การจัดการเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการวางแผน รุ่นที่ 43
8.  19/07/2547 การกีฬาแห่งประเทศไทย  WORKSHOP ON HOW TO PREVENT SPORTS INJURIES 
9.  17/03/2547 มหาวิทยาลัยมหิดล  การบริหารงานกายภาพบำบัดกับการยกระดับ
สุขภาพของประชาชนไทย 
10.  10/09/2546 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
11.  12/07/2546  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี         มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) 
12.  08/06/2546  กรมไปรษณีย์โทรเลข  พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
13.  16/10/2543 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ภาษาฝรั่งเศส ระดับ 1
14. 11/10/2543   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การรักษาการหดรั้งของเนื้อเยื่ออ่อน
15.  18/05/2543 ชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  GENERAL CARE IN BURN PATIENT 
16. 23/07/2542   การกีฬาแห่งประเทศไทย  กีฬาเวชศาสตร์แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ
17.  15/03/2542  โรงพยาบาลศิริราช PHYSICAL THERAPY IN HAND INJURY 
18.  22/05/2541 กองบังคับการตำรวจดับเพลิง   บรรเทาสาธารณภัย และ ดับเพลิง
19.  08/01/2540  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  UPPER AND LOWER LIMB SPORTS INJURY WORKSHOP

เมนูหลัก