Get Adobe Flash player
ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof. Dr. Chakkri Chaipinit
วัน เดือน ปีเกิด : -
สถานที่ติดต่อ :   
      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
      E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา :   
  2548-2553 - คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy in Political Science) วิชาเอก: ความสัมพนัธ์ระหวา่ งประเทศ วิชาโท: การเมืองเปรียบเทียบ / รัฐประศาสนศาสตร์
  2544-2547 - คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts in Political Science) วิชาเอก: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(เกียรตินิยมอันดับ 1) (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.87)
  2537-2543 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ วิชาเอก: ศิลป์-คำนวณ
ประสบการณ์ทางวิชาการและรางวัลที่ได้รับ 
  2552 - Faculty of Arts and Social Science, Lancaster University, UK Visiting Scholar (9 เดือน)
  2549 - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(ทุนคปก.) ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  2548 - ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (ทุน 72 พรรษา) ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2005 - The Public Records Office, SOAS University’s Library, and LSE’s Library, London, UK ผชู้่วยนกัวจิยั (1 เดือน)
ประสบการณ์ด้านวิจัย  
  2558 - เสรีนิยมใหม่กับระบบทรัพย์สินทางปัญญาโลก: กรณีศึกษาโครงสร้างระบบ ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย งานวิจัยตามทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นักวิจัยหลัก)
  2555 - การจัดทา มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก งานวิจัยงบประมาณสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (นักวิจัยร่วม)
  2554 - การวเิคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการปฏิบัติเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา งานวิจัยตามทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นักวิจัยร่วม)
  2554 - ความร่วมมือนานาชาติกับ ความมั่นคงของมนุษย์ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (นักวิจัยร่วม)
  2549 - การเมืองไทยในยุคสฤษดิ์-ถนอมภายใต้โครงสร้างอำนาจโลก งานวิจัยงบประมาณสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ช่วยนักวิจัย)
  2548  - รัฐไทยในกระแสโลกาภิวัตน์: กรณีศึกษาการจัดการกับวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ของรัฐบาลไทย งานวิจัยงบประมาณสนับสนุนของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยนักวิจัย)
  2546 - ความสัมพันธ์ระหว่างไทยเละสหรัฐอเมริกาภายใต้วาทกรรมสงครามเย็น งานวิจัยงบประมาณสนับสนุนของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยนักวิจัย)
 ประสบการณ์ทำงาน   
 มกราคม 2554 – ธันวาคม 2559   
   - อาจารย์ประจำ
       - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองการปกครองไทย)
       - บรรณาธิการบริหารประจำ “วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย” (วารสารกลุ่ม 1 ตาม TCI) 
       - ผู้ประสานงานหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา
       - คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีนาคม 2555 – ตุลาคม 2555    
       คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพันธ์
 มกราคม 2558 – ตุลาคม 2559   
       คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวเิทศสัมพันธ์
 ผลงานตีพมิพ์/ บทความวิชาการ/ ดุษฎนีิพนธ์(ภาษาไทย)  
     - จักรี ไชยพินิจ. 2545. “วิธีคิด เหตุผลและการตัดสินใจของผู้นำในยามขับคัน?”. รวมบทความนิสิตคณะรัฐศาสตร์.กรุงเทพฯ: โครงการผลิตตำราและเอกสารการสอน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
     - จักรี ไชยพินิจ. 2549. “ระบอบกษัตริย์ในประเทศอังกฤษ: การใช้พระราชอำนาจแรงต้าน และการเปรียบเทียบกับพระมหากษัตริย์ไทย”. งานรวบรวมข้อมูลภายใต้โครงการวิจัยตาม โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงครองราชยค์รบ 60 ปี. คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
     - จักรี ไชยพินิจ. 2550. “เสรีนิยมใหม่ เอฟทีเอและทรัพยส์ินทางปัญญา: สหรัฐอเมริกา กับการผกูขาดยาในตลาดโลก”. การประชุมวชิาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2550). 13-14 ธันวาคม.คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ,และคณะรัฐศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ. 
    - จักรี ไชยพินิจ. 2553. “เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีการใช้สิทธิ ตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย”. ดุษฎีนิพนธ์ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
     - จักรี ไชยพินิจ. 2554. “การพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการก่อตัวของกระแสประชาธิปไตย: ศึกษา เปรียบเทียบกรณีเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 1973 และเหตุการณ์เทียนอันเหมิน 1989”. การ ประชุมวชิาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติคร้ังที่ 12 (พ.ศ.2554). 8-9 ธนัวาคม 2554.คณะกรรมการสภาวจิยัแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, และคณะรัฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , เชียงใหม่.
     - จักรี ไชยพินิจ. 2555. “Article Review: บททบทวนวรรณกรรมวา่ ด้วยระบบทรัพยส์ินทางปัญญากับเขตการค้าเสรี: จากการผกูขาดตลาดยาในองค์การการค้าโลกสู่กรอบการคา้แบบทวภิาคี”. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 4 1(มกราคม-เมษายน 2555): 385-406.
     - จักรีไชยพินิจ. 2555. “เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา”. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    - จักรี ไชยพินิจ. 2555. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 671141 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. ทุนอุดหนุนการเขียนตำราและผลงานทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
     - จักรี ไชยพินิจ. 2556. “Book Review: Unholy Trinity: The IMF, World Bank, and WTO By Richard Peet”. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 5 1(มกราคม – เมษายน 2556): 173-185.
    - จักรี ไชยพินิจ. 2557. “ทฤษฎีวา่ ดว้ยการพัฒนาของวอลท์วทิแมน รอสตาวกับบทบาทของประเทศ มหาอำนาจ: ข้อถกเถียงเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์”. วารสารการเมือง การบริหาร และ กฎหมาย. 6 1(มกราคม – เมษายน 2557): 237-273.
    - จักรี ไชยพินิจ. 2558. "อาร์เจนตินากับยุทธศาสตร์การพัฒนา". เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา. นนทบุรี: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    - ณปภา จิรมงคลเลิศ และจักรี ไชยพินิจ. 2558. "การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบติงานของสำนักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ั มหาวิทยาลัยบูรพา".วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 7 1(มกราคม-เมษายน 2558): 117-151.
    - จักรี ไชยพินิจ. 2558 ."แนวการวิเคราะห์ทางการเมืองเชิงสถาบันของเบเวอรี่ ครอเฟิ ร์ด: บท วิเคราะห์เชิงวิพากษ์".วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 3 1(มกราคม-มิถุนายน 2558): 1-27.
     - จักรี ไชยพินิจ. 2559. “บทวพิากษท์ ฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล: ข้อจำกัดในการสร้าง คำอธิบายทางสังคมศาสตร์”. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 4 1(มกราคม-มิถุนายน 2559): 51-84.
     - จักรี ไชยพินิจ. 2560. “แนวคิดสถาบันนิยม”. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การเมือง เปรียบเทียบ. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (อย่ในระหว่างการ ตีพิมพ์)
ผลงานตีพิมพ์ / บทความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
     - Chakkri Chaipinit. 2009. “Human Rights, Economic Development, and Intellectual Property Protection”. Paper presented at Critical Connections: Human Rights, Development Studies, and the Social Sciences. Held at the Salaya Pavilion Hotel, Mahidol University, Salaya Campus. On October 8. 
    - Chakkri Chaipinit, and Christopher May. 2010. “The Polanyian Perspective in the Era of Neoliberalism: The Protection of Global Intellectual Property Rights”. Journal of Population and Social Studies. 19 1(July).
    - Chakkri Chaipinit, and Vira Somboon. 2011. “Human Security in Intellectual Property Rights: A Case Study of Thailand’s Patent Policy”. Journal of Politics, Administrations, and Law. 3 2(May-August): 47-95.
     - Chakkri Chaipinit. 2012. “A Promotion of Public Health Policy: A Case Study of the Issuance of Compulsory Licensing in Thailand”. Paper presented at The Thailand’s First International Conference on Public Management and Public Affairs: Challenges and Prospects in ASEAN and Beyond. August 30-31. Bangkok: BITEC International Conference Center.
    - Chakkri Chaipinit. 2016. “Global Power, Neoliberalism, and Intellectual Property Regime: A Thailand Experience from FTA to TPP”. Paper presented at The 10th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Democracy and Governance in India and Thailand. September 5- 10, 2016. Delhi – Rajasthan, Republic of India.
       

เมนูหลัก