Get Adobe Flash player

หลักฐานที่นำมายื่นประกอบคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตร  มีดังนี้

1.จบภาค1,ภาคซ่อม1,ภาค2และภาคฤดูร้อน ใช้สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคสุดท้าย  คือภาคที่จบและภาคย้อนหลัง 1 ภาค(ดูรายละเอียดที่บอร์ดหน้าห้องงานบริการฯ)
2.จบภาคซ่อม2 และภาคฤดูร้อน  ให้ใช้สำเนาใบเสร็จ 3 ภาคล่าสุด คือ ภาค2, ภาคฤดูร้อนและภาคซ่อม2 และภาคฤดูร้อน
3.ใบเสร็จรับเงินค่าใบรับรองนักศึกษาชำระ 20 บาท (ชำระเงินได้ที่ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง)

 

 


4.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฟรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (ถ่ายให้อยู่ใบเดียวกันเฉพาะด้านหน้า)
5.รูปถ่ายสวมเสื้อครุยคอเสื้อสีแดงสด (สีประจำคณะ)ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป(ขาวดำหรือรูปสี)ไม่ใช่รูปโพลารอยด์หรือรูปตัดต่อจากคอมพิวเตอร์
6.ข้าราชการให้ใส่ชุดข้าราชการ สวมเสื้อครุยสีน้ำเงินหรือสีกรมท่าทับ
7.นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตปกขาวผูกเน็กไทลายฉลอมของมหาวิทยาลัย สวมเสื้อครุยสีน้ำเงินหรือสีกรมท่า ทับ
8.นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตปกขาวติดกระดุมมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อ สวมครุยสีน้ำเงินหรือสีกรมท่าทับ
9.นักศึกษาจบแบบเทียบโอน ต้องมีหลักฐานการเทียบโอน(ให้ใช้ใบเชคเกรด)
10.กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล-ยส-คำนำหน้าชื่อ (ให้นำคำสั่งแต่งตั้งยสหรือบัตรข้าราชการ(ที่เปลี่ยนยส)ไปแก้ไขที่ สวป.ชั้น2 ให้เรียบร้อยก่อน)

 

ใบยืนยันการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต http://www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp


ขั้นตอนการกรอกข้อมูลแจ้งจบการศึกษา

1. กรอกรายละเอียดข้อมูลสำหรับรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่าย 1 รูป (ใบสีเหลือง)
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลคำร้องแจ้งจบหลักสูตร (ใบคำร้องฯ สีขาว หน้า) ดังนี้

กรอกชื่อ นามสกุล ภาษาไทย (เขียนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง มียศให้ใส่ยศเต็ม)

กรอกชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ (เขียนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง มียศให้ใส่ยศเต็ม)

แผนการศึกษา จบแผนใด แผน A  แผน B หรือ แผน C

วิชาโท ให้ระบุสาขาที่เรียน เช่น วิชาโท MC หรือ วิชาโทบริหารธุรกิจ เป็นต้น(กรณีเทียบโอนวิชาโทได้ให้เขียนวิชาโทว่า เทียบโอน)

หลักสูตรที่ศึกษา (หลักสูตรเก่า หรือ หลักสูตรใหม่)

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก และเบอร์โทรศัพท์

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาคที่จบและย้อนหลัง 1 ภาค ถ้าจบภาคซ่อม 2 และภาคฤดูร้อน ให้กรอกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนภาคที่จบแล้วย้อนหลัง 2 ภาค (ใบคำร้องฯ สีขาว หลัง)

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามใบเสร็จฯ, หน่วยกิต,ผลสอบที่ได้ ลงในช่องให้ครบตามความเป็นจริง


ใบรับใบรับรองคณะ

1.กรุณานำใบนัด มาติดต่อรับใบรับรองคณะ

2.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2.1เมื่อได้รับใบรับรองคณะแล้วรอประมาณ 3 สัปดาห์ ให้มาดูรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ที่แฟ้มข้างลิฟท์ หรือ ทาง www.pol.ru.ac.th (หากมืรายชื่อแล้ว ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง)

2.2ให้จำครั้งที่อนุมัติ และ ลำดับที่ เพื่อไปชำระเงินที่ งานคลัง สำนักงานอธิการบดี โดยแยกใบเสร็จทั้ง 3 รายการ ดังนี้

- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต   400 บาท 
- ค่า Transcript   70 บาท (ติดต่อ สวป. ช่อง 3) 
- ค่าใบรับรองสภา   20 บาท (ติดต่อ สวป. ช่อง 4  รูปถ่าย,สำเนาบัตรนักศึกษา หน้า-หลัง)

3.ยื่นคำร้องที่ สวป. ชั้น 1 (ตามช่องที่ระบุไว้ในข้อ 2) พร้อมด้วย

- รูปถ่ายสวมครุย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สี หรือ ขาวดำ)
- ใบเสร็จรับเงินฯ ทั้ง 3 รายการ (ตามข้อ 2)
- บัตรนักศึกษา หรือ ใบแจ้งความกรณีบัตรหาย

4. กรณีลงทะเบียนกันไว้ให้นำใบรับรองสภาฯ พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบเสร็จภาคที่ลงกัน (ตัวจริง) ไปที่ สวป. ชั้น 1 (ช่อง 11-13) เพื่อขอเงินคืน (กรณีกระบวนวิชาสอบผ่านซ้ำกันให้ไปบอกเลิกกระบวนวิชาได้ที่ สวป. ชั้น 1 ตอนขึ้นทะเบียนบัณฑิต ถ้ากระบวนวิชาเกินไม่สามารถบอกเลิกได้)

5. รอดูประกาศรายชื่อฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่บอร์ดของคณะ หรือ www.pol.ru.ac.th (ให้ดู ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รับ วันไหน เวลาใด)

6. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ งานบริการการศึกษา 0-2310-8466-7


  ตัวอย่างใบนัดรับใบรับรองคณะ

 

ว่าที่บัณฑิตโปรดทราบ

ตรวจสอบเอกสารการแจ้งจบก่อนส่งเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1.  ตรวจสอบว่า รูปถ่าย 2 นิ้ว ทั้ง 2 รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปหรือยัง

2.  ตรวจสอบว่า กรอกข้อมูลสำหรับการรับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมทั้งติดรูปเรียบร้อยหรือยัง (ใบคำร้องฯ สีเหลือง)

3.  ตรวจสอบว่า กรอกข้อมูลการลงทะเบียนตามใบเสร็จฯ ครบทุกภาคตามที่กำหนดหรือยัง (ใบคำร้องฯ สีขาว)

หมายเหตุ ตรวจสอบและเขียนเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว ยื่นคำร้องฯ ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ


ใบสีเหลือง ใบสีขาว หน้า ใบสีขาว หลัง


รูปถ่ายบัณฑิตที่ถูกต้องตามระเบียบ.pdf | รูปถ่ายไม่ถูกต้อง (ใช้แจ้งจบไม่ได้).pdf

เมนูหลัก