Get Adobe Flash player
การขอใบรับรองหน่วยกิต
หลักฐาน
- สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคล่าสุด (ภาคละ 1 ใบ)
- ใบเช็คเกรด
- สำเนาบัตรนักศึกษา
- ใบเสร็จค่าใบรับรอง (เสียเงิน 50 บาท ที่กองคลัง)

การขอใบรับรองผลสอบ

หลักฐาน
- สำเนาใบเสร็จภาคที่ต้องการให้รับรอง
- สำเนาบัตรนักศึกษา
- ใบเสร็จค่าใบรับรองนักศึกษา (เสียเงิน 50 บาท ที่กองคลัง)

การขอสอบซ้ำซ้อน
ภาคปกติ
ต้องเป็นวิชาบังคับที่ไม่สามารถใช้วิชาอื่นแทนได้ (วิชาบังคับทั่วไป, วิชาแกน วิชาบังคับนอกคณะ และวิชาบังคับแผน)
ภาคสอบซ่อม
เป็นวิชาอะไรก็ได้

หมายเหตุ : ต้องเป็นนักศึกษาที่กากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนภาคที่ขอสอบซ้ำซ้อนเท่านั้น และเริ่มทำในช่วงลงทะเบียนเรียน

การบอกเลิก – บอกเพิ่ม (สับเปลี่ยนกระบวนวิชา)

- ต้องเป็นนักศึกษาที่กากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนภาคที่ต้องการสับเปลี่ยนและลงทะเบียนกันไว้เป็นวิชาเดียวกันเท่านั้น ใน 2 ภาค ล่าสุด บอกเลิก (ขอเงินคืน)
- ไม่ต้องขอจบการศึกษา และลงทะเบียนกันไว้เป็นวิชาเดียวกันเท่านั้น ใน 2 ภาค สุดท้าย
- การเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ยศ และ คำนำหน้าชื่อ ให้ติดต่อได้ที่ สวป.ชั้น 2
- นักศึกษาที่ต้องการขอดูรหัสเดิม กรณีย้ายมาจากส่วนภูมิภาค หรือ Pre-Degree ให้ติดต่อได้ที่ สวป.ชั้น 2
- นักศึกษาส่วนกลางต้องการย้ายไปส่วนภูมิภาค หรือ นักศึกษาส่วนภูมิภาคย้ายมาส่วนกลาง ให้ติดต่อที่ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ก่อนไปติดต่อที่ สวป.

Download

ใบคำร้องคณะรัฐศาสตร์.pdf
ใบรับรองผลสอบ.pdf
ขอสอบซ้ำซ้อน.pdf
ขอทราบผลการสอบ.pdf
หนังสือรับรองการลงทะเบียนเกิน 12 หรือ 24 หน่วยกิต.pdf

เมนูหลัก