Get Adobe Flash player
ประกาศรับสมัคร

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๒ อาคารเวียงคำ

**ผู้เข้าร่วมโครงการมีประกาศณียบัตร มอบให้ทุกคน**

สนใจติดต่อ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โทรศัพท์ 02-310-8483-9 ต่อ 24