Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

เสวนาทางวิชาการ รัฐศาสตร์กับไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เสวนาทางวิชาการ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 18

รับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1

รับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรับสมัคร

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๒ อาคารเวียงคำ

**ผู้เข้าร่วมโครงการมีประกาศณียบัตร มอบให้ทุกคน**

สนใจติดต่อ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โทรศัพท์ 02-310-8483-9 ต่อ 24

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก