Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๔๓

กำหนดการ

ประกาศบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๔๓

ประกาศ

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๔๓

รายชื่อบัณฑิต

ประกาศด่วน!
คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องนักบริหาร ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ เวลา 08.30-16.30 น. ให้คำแนะนำดังนี้
1) แนะแนวการศึกษาต่อชั้นปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยต่างๆ
2) แนะแนวการทำข้อสอบ ก.พ. และการสอบเข้ารับราชการ
สนใจลงชื่อสำรองที่นั่งเข้าอบรมได้ที่ ชั้น 2 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 (อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับจำนวนจำกัด 60 คน

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก