Get Adobe Flash player
บัณฑิตที่มีรายชื่อให้นำรูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะจำนวน 1 รูป มาให้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ โดยด่วน!!!
รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีรูปถ่าย
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559  (คาบบ่าย)
 
1.  นายอรรถพล  มณีเขียว
2.  นางสาวกวินธิดา  แก้วลอย
3.  นายโฆสิต  บุญศะ
4.  นางสาวจิราพัชร  ช่วยรักษา
5.  สิบตำรวจโทฐิติ  รัตนไพบูลย์
6.  นางสาวณิชากร  หนุนทรัพย์
7.  นางณิชาภัทร  อินอำนวยศรี
8.  นางดวงใจ  ลาภจิตร
9.  นางสาวธนภร  บุญนนภัทร์
10. พันจ่าตรีธานี  ต๊ะวงศ์ษา
11. นางสาวธารินี  จันทา
12. นายธีระยุทธ  เสียมไหม
13. นางสาวนารีรัตน์  บุญจริง
14. นายบัณฑิตย์  ขำตรี
15. พันจ่าเอกพัฒนะ  อ่อนสวรรค์
16. นายพรสวรรค์  ยุวดี
17. นางสาวเบญจมาศ  ทองแจ่ม
18. นายรุจิโรจน์  โตสะอาด
19. นายเรวัฒน์  พงศ์คีรีไพบูลย์
20. นางสาววรัญญา  พลแสน
21. นางสาวลำพึง  นิที
22. นางสาววดี  ทยาคุณอรุณ
23. นายวนกร  เขมา
24. นางสาววิภา  สิกุลจ้อย
25. นางสาววิมลรัตน์  วงค์หนายโกฏิ
26. นางสาววิราวรรณ  พันธ์ไผ่
27. นายวิสาร  เยี่ยมแสนสุข
28. นายวีระยุทธ  พาผล
 
รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีรูปถ่าย
วันพฤหัสบดีที่  17  มีนาคม 2559  (คาบเช้า)
 
1.  นางสาวสุภาพร  เกิดเนตร
2.  นางสาวไอลดา  ผลไธสง
3.  นางสาวฮัสนี  สาและ
4.  นางสาวอมรรัตน์  วงศ์ศรียา
5.  นาย เอกรัตน์  ชิดเอื้อ
6.  นาย ฉัตรชัย  กิ่งจันทร์
7.  นางสาวชญาณิน  พัดเย็นใจ
8.  นาย ฐิติศักร อาภาจิรวงศ์
9.  นางสาวฑาริกา  ปัญญา
10. นายธรรมปภณช์  สินสมบูรณ์ทอง
11. นายธีรวุฒิ  อนุชาติ
12. นางสาวนุชชาดา  ประสานจิต
13. นางสาวเบญญาภา  ชูศรี
14. นายปฏิยุทธ  จตุรภัทร
15.นาย เมธาพัฒน์  ปัญญเจริญพัฒน์
16. นางสาวรุ่งเช้า  เงินเลิศ
17. นางสาวลมณี  คำมั่น
18. นางสาวลลิดา  สถิตย์
19. นางสาวลักขณา  มิ่งมีชัย
20. นางสาวลาวัลย์  อินทรมณี
21. นางสาววนิดา  จันทร์เจียม

รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีรูปถ่าย
วันพฤหัสบดีที่  17  มีนาคม 2559  (คาบบ่าย)
 
1.  นายวารี  ทะเลิงรัมย์
2.  นายศิริชัย  ชำนาญเศรษฐ
3.  นางสาวศุภสุตา  กีรติพรชัย
4.  นางสาวสรินทร์ดา  มีมูซอ
5.  นางสาวสุภารัตน์  พรหมสมบัติ
6.  นางสาวสุวรรณ  ธงศรี
7.  นางสาวสุวิญชา  นิลทองคำ
8.  นายอชิตะ  จันทนุพงศา
9.  นางอุทัยวรรณ  เพชรพันธุ์ทอง
10. นางสาวงามวิลาศ  ปางจุติ
11. นายณธรรศ  ลาสูน
12. นายดนัยภัทร  ยงลา
13. นางสาวเตชินี  กาศโอสถ
14. นางสาวนพัษชนม์  ธนะพิสิษการย์
15. นางสาวนันทนิตย์  คงบรรจง
16. นางสาวนัสสูวารี  ตียะห์
17. นายนิติกร  ทรงศิริ
18. นางสาวนุจรี  หวยชัยภูมิ
19. สิบตำรวจตรีหญิงบวรลักษณ์  บุตรโท
20. นางสาวปาจรีย์  หรั่งจะเรศ
 
รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีรูปถ่าย
วันศุกร์ที่  18  มีนาคม  2559  (คาบบ่าย)
 
1.  นางสาวอนัญญา  กว้างสวาสดิ์
2.  สิบตำรวจตรีพศิษฐ์  เลิศล้ำธนินรัฐ
3.  นายภรัณยู  แก้วลายทอง
4.  นางสาวมานิตา  ชุมมายา
5.  นางสาววนิสา  อามาตมนตรี
6.  ร้อยตำรวจโทวลิต  บุญสนอง
7.  นายวาทิตย์  จันทรมาลา
8.  นายศุภชัย  คล้ายมงคล
9.  นางสาวสิริมาส  กุลมะลิวัลย์
10. นายสุทธิกันต์  จักรแก้ว
11. นางสาวสุพัตรา  เจียมตน
12. นางสุภาวดี  เสาะแสวง
13. จ่าสิบเอกอภิวัฒน์  พัฒมะณี
14. นางสาวอำภาวัลย์  จิตพราหมณ์
15. นางสาวธันทิพย์  นาวารัตน์
16. นายสุรเด่น  ชาสอน
17. นายวัชชัย  สีหะวงษ์
18. นายธนากร  ราชาไชย
19. นางสาวณัฐพลัฏฐ์  คินิมาน
20. นางสาวพีร์ชนิกาญ์  เรือนใจมั่น
21. นายพันธุ์เทพ  ถิระประพาฬพงศ์
22. นายชณธัศน์  สุขลาภ
23. นางสาวอทิตยา  อุประ
 
หมายเหตุ   1.  บัณฑิตที่มีรายชื่อให้นำรูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะจำนวน 1 รูป   มาให้ที่    หน่วยกิจการนักศึกษา  ชั้น 2  คณะรัฐศาสตร์ โดยด่วน!!! (อย่างช้าไม่เกินวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559)   ตามวัน เวลาราชการ  โทร 02-3108483-9 ต่อ 24
                    2. วันฝึกซ้อมและวันรับจริงให้นำบัตรประชาชนมาด้วย