Get Adobe Flash player

ประกาศ (ด่วน)

รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคณะฯ และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อบรมและทำแบบทดสอบความรู้ ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องศิลปาชีพ ๑ และ ๒ ชั้น ๔ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบ
๑. ก.พ. (สำนักงาน ก.พ.)
๒. ปลัดอำเภอ (กรมการปกครอง)
๓. พนักงานส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล)
๔. ข้าราชการครู (กระทรวงศึกษาธิการ)
๕. ผู้ที่สนใจและศิษย์เก่าเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการทุกหน่วยงาน
สนใจสมัครลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ ชั้น ๒ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ อบรมเสร็จแล้วมีใบวุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการให้ด้วย (ฟรี ไม่เสีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)