Get Adobe Flash player
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด...

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ ๒๘)

ทุนการศึกษา

เตรียมความพร้อมบรรจุข้าราชการ
โดยวิทยากรมือหนึ่ง

เตรียมความพร้อม

ศูนย์ศึกษาเอเซีย
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารเอเชียพิจาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๒

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม


ประกาศ (ด่วน)

รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคณะฯ และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อบรมและทำแบบทดสอบความรู้ ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องศิลปาชีพ ๑ และ ๒ ชั้น ๔ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบ
๑. ก.พ. (สำนักงาน ก.พ.)
๒. ปลัดอำเภอ (กรมการปกครอง)
๓. พนักงานส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล)
๔. ข้าราชการครู (กระทรวงศึกษาธิการ)
๕. ผู้ที่สนใจและศิษย์เก่าเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการทุกหน่วยงาน
สนใจสมัครลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ ชั้น ๒ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ อบรมเสร็จแล้วมีใบวุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการให้ด้วย (ฟรี ไม่เสีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)


งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก