Get Adobe Flash player

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน (รุ่นที่ ๑๕)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (AppMpl15.pdf)ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน (รุ่นที่ ๑๕) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 92 kB
Download this file (ManMpl15-2.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน (รุ่นที่ ๑๕) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐211 kB
Download this file (RegisMpl15-59-2.pdf)ดาวน์โหลดแผ่นพับ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน (รุ่นที่ ๑๕) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐741 kB