Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๔๓

กำหนดการ

ประกาศบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๔๓

ประกาศ

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๔๓

รายชื่อบัณฑิต


Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (MPM17-PRE-APP.pdf)ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่น 17 Master of Political Science Program in Public Management For young Executive Pre-Master degree46 kB
Download this file (Pre-MPM17-Sec2.pdf)ดาวน์โหลดเรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Pre-Master Degree) โครงการพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่นที่ ๑๗40 kB
Download this file (Pre-MPM17.pdf)ดาวน์โหลดเรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Pre-Master Degree) โครงการพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่นที่ ๑๗202 kB

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก